Clevermirage | Brokové náboje pre športovú streľbu | Reklamácie a vrátenie tovaru

Produkty pre športovú a profesionálnu streľbu

Reklamačný poriadok

I.
Zodpovednosť prevádzkovateľa
a podmienky reklamácie (reklamačný poriadok)

 • Predávajúci ako poskytovateľ plnenia nesie zodpovednosť:
  1. za včasné a riadne dodanie tovaru, alebo služieb
   za kvalitu tovaru, alebo služby
   za dodanie plnenia
   za pravdivosť a úplnosť ponuky
   za plnenie všetkých práv zákazníka vyplývajúcich mu zo zakúpeného tovaru

 • Predávajúci ako poskytovateľ tovaru či služby nesie zodpovednosť za vady plnenia pri prevzatí plnenia a v prípade, ak nejde o plnenie, ktoré sa rýchlo kazí, zodpovedá prevádzkovateľ i za vady plnenia, ktoré sa vyskytnú na plnení v zákonných záručných lehotách, pokiaľ neboli zavinené zákazníkom.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie tovaru.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak zákazník nesprávne uvedie svoju e-mailovú adresu v objednávke, či uvedie iné nesprávne údaje.
 • Zákazník je oprávnený reklamovať vady tovaru, alebo služby, či vady plnenia u prevádzkovateľa. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu vád u prevádzkovateľa písomne e-mailom na adresu: info@clevermirage.sk.
 • Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu vád v nasledovných lehotách:
   vady týkajúce sa dodaného tovaru alebo poskytnutej služby bezodkladne po ich zistení, najneskôr však v zákonných záručných lehotách, pokiaľ výrobca tovaru neuvádza dlhšiu záruku. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia, je zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí veci.
  1. Po márnom uplynutí týchto lehôt práva zákazníka reklamovať uvedené vady zanikajú.
  2. Lehota na vybavenie reklamácie je najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie. O vybavení reklamácie je prevádzkovateľ povinný zákazníka písomne informovať.
  3. V prípade, ak vadu možno odstrániť, zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady. Ak vadu nie je možné odstrániť a vec nie je možné riadne užívať ako vec bez vady, zákazník má právo na výmenu veci, alebo právo od zmluvy odstúpiť. Ak vadu nie je možné odstrániť, avšak vec je možné užívať ako vec bez vady, zákazník má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  4. V prípade, že reklamácia nebude v dohodnutej lehote vybavená, zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo žiadať výmenu tovaru za nový.

  Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

  Rozumiem