Clevermirage | Brokové náboje pre športovú streľbu | Obchodné podmienky a ustanovenia

Produkty pre športovú a profesionálnu streľbu

Obchodné podmienky

Podľa zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.clevermirage.sk je spoločnosť:

Prevádzkovateľ: VIESTRADE SK s.r.o.
Sídlo: Zlievarenská 8130,
917 02, Trnava

IČO: 50 309 552
DIČ: 2120274167
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.

Kontakty:
E-mail: info@clevermirage.sk
Telefón: +421 905 601 120

I.
Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "kúpna zmluva") bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka pri využívaní služieb poskytovaných na tejto internetovej stránke.
 • Predávajúci na svojej internetovej stránke umožňuje zákazníkovi kúpiť si tovar či službu v prípade, že si zákazník takýto tovar či službu objedná na základe ponuky zverejnenej na internetovej stránke.
 • Predávajúci je súčasne poskytovateľom tovarov či služieb ponúkaných na svojej internetovej stránke.
 • Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

II.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 • Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.
 • Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia objednávky.
 • Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 • Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku výpadku spojenia.

III.
Práva a povinnosti predávajúceho

 • Dodať na základe záväznej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie.
 • Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

IV.
Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 8,- EUR.
 • Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom, alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

V.
Záverečné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú platné a účinné odo dňa 1. Septembra 2018.
 • Tieto VOP platia v znení, ako sú uverejnené na internetovej stránke v deň odoslania elektronickej objednávky. Pokiaľ zákazník odošle elektronickú objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene týchto VOP, platí, že so zmenou VOP súhlasí.
 • Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na plnenie podľa týchto VOP, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, príslušný Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Rozumiem